Menu
EUR
 • Besteld voor 16 uur morgen in huis
 • Gratis verzending vanaf 75 €

Algemene voorwaarden

Verkoop voorwaarden

 

 1. Identiteit van de verkoper
 2. Algemene voorwaarden
 3. Levering
 4. Prijzen
 5. Zichttermijn/herroepingsrecht
 6. Gegevensbeheer
 7. Garantie
 8. Aanbieidingen
 9. Overeenkomsten
 10. Afbeeldingen en specificaties
 11. Overmacht
 12. Aansprakelijkheid
 13. Eigendomsvoorbehoud
 14. GIVE-AWAY
 15. ARTIKEL 1               IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

  Maxims Fashion (BV)

  Ooststraat 91

  B-8800 Roeselare

  BE 0835.534.937

  E-mail: [email protected]

   ARTIKEL 2               ALGEMEEN

  ​2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Maxims Fashion BVBA en bij het plaatsen van elke bestelling op de site van Maxims Fashion BVBA. Voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite.

  2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Maxims Fashion BV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

  2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Maxims Fashion BV erkend.

  2.4 Maxims Fashion BV garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

  ARTIKEL 3               LEVERING

  ​3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  3.2 In het kader van de regels van de wet "Koop op Afstand" zal Maxims Fashion BVBA bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.

  Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

  3.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

  3.4 Aan de leveringsplicht van Maxims Fashion BVBA zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Maxims Fashion BVBA geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

  3.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

  ARTIKEL 4               PRIJZEN

  ​4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

  4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

  ARTIKEL 5               ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT

  ​5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Maxims Fashion BVBA heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Maxims Fashion BVBA. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

  Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorie zin, draagt Maxims Fashion BVBA er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

  5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. – Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. – Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. – Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. – Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. – De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

  5.3 Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.

  ARTIKEL 6               GEGEVENSBEHEER

  ​6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Maxims Fashion BVBA, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Maxims Fashion BVBA houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.

  6.2 Maxims Fashion  BVBA respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

  ARTIKEL 7               GARANTIE

  ​7.1 Maxims Fashion BVBA garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

  7.2 De garantietermijn van Maxims Fashion BVBA komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Maxims Fashion BVBA is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

  7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Maxims Fashion  BVBA) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Maxims Fashion  BVBA. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14dagen na levering aan Maxims Fashion  BVBA schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

  7.4 Indien klachten van de afnemer door Maxims Fashion BVBA gegrond worden bevonden, zal Maxims Fashion BVBA naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Maxims Fashion BVBA en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Maxims Fashion BVBA) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Maxims Fashion BVBA gedekte bedrag.

  Iedere aansprakelijkheid van Maxims Fashion BVBA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

  7.5 Maxims Fashion BVBA is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

  7.6 Deze garantie geldt niet indien:

  1. A) en zolang de afnemer jegens Maxims Fashion  BVBA in gebreke is;
  2. B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  3. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Maxims Fashion BVBA en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  4. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  ARTIKEL 8               AANBIEDINGEN

  ​8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

  8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Maxims Fashion BVBA zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

  8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Maxims Fashion BVBA slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

  8.4 Aanbiedingen van Maxims Fashion BVBA gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

  8.5 Maxims Fashion BVBA kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

  8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

  ARTIKEL 9               OVEREENKOMST

  ​9.1 Een overeenkomst tussen Maxims Fashion BVBA en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Maxims Fashion BVBA op haalbaarheid is beoordeeld.

  9.2 Maxims Fashion BVBA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

  9.3 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het goed.

  ARTIKEL 10            AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

  ​10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Maxims Fashion BVBA gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  ARTIKEL 11            OVERMACHT

  ​11.1 Maxims Fashion BVBA is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

  11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

  11.3 Maxims Fashion BVBA behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Maxims Fashion  BVBA gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

  11.4 Indien Maxims Fashion BVBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  ARTIKEL 12            AANSPRAKELIJKHEID

  ​12.1 Maxims Fashion  BVBA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

  ARTIKEL 13            EIGENDOMSVOORBEHOUD

  ​13.1 Eigendom van alle door Maxims Fashion BVBA aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Maxims Fashion BVBA zolang de afnemer de vorderingen van Maxims Fashion BVBA uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Maxims Fashion BVBA wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

  13.2 De door Maxims Fashion BVBA geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

  13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

  13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Maxims Fashion BVBA of een door Maxims Fashion BVBA aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Maxims Fashion BVBA haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

  13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Maxims Fashion BVBA zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

  13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Maxims Fashion BVBA.

  ARTIKEL 14            GIVE-AWAY

  ​Bij een give-away-actie (via de website|Instagram|Facebook) spreken we over een bedrag die we wegschenken in de vorm van een waardebon met een geldige vervaldatum van 3 maanden.

  Dit betekent dat een waardebon uitgegeven op 1 januari xx zonder uitzondering vervalt op 31 maart xx.

  De winnaar wordt gekozen uit alle inzendingen en getrokken door een ‘onschuldige hand’.

  Bij het bekend maken van de winnaar wordt deze persoonlijk gecontacteerd en op de hoogte gebracht van alle voorwaarden verbonden aan de win-actie. Indien de bon na 1 maand nog niet geactiveerd werd, contacteren wij de winnaar opnieuw.

  Indien de bon na 2 maanden nog niet geactiveerd werd, vervalt de bon en wordt een andere winnaar aangeduid.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €75,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »